Yhdenvertaisuus

Johdanto

Tätä opasta noudatetaan kaikessa Kuopion lääketieteen opiskelijat ry:n (myöhemmin KuoLO ry) sekä sen alaisten toimijoiden toiminnassa. Oppaan tarkoituksena on mahdollistaa kaikille toimintaan osallistuville turvallisuus sekä yhdenvertainen kohtelu. Oppaassa määritellään KuoLO ry:n toiminnassa noudatettavat toimintaperiaatteet sekä -ohjeet tilanteissa, joissa edellä mainittuja periaatteita ei ole noudatettu.

Määritelmät

Yhdenvertaisuus määritellään Suomen perustuslain 2. luvun, 6 § mukaan seuraavasti:

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Häirintä määritellään yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan:

käyttäytymisenä, jolla loukataan henkilön tai ihmisryhmän ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti. Häirinnässä henkilö luo käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilöä tai ihmisryhmää halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin. Häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään.

Häirintä on laissa kiellettyä syrjintää.

Toimintaperiaatteet

KuoLO ry:n toiminnassa on häirinnän suhteen nollatoleranssi. Käytännön ohjenuoraksi ja arvopohjaksi on julkaistu KuoLO ry:n bile-etiketti, jossa todetaan seuraavaa:

 • KuoLOn tapahtumiin on turvallista osallistua: Ei pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai painostamisesta.
 • Kunnioitetaan erilaisia ihmisiä ja ajatuksia: Erilaiset ihmiset ja näkökulmat ovat tervetulleita.
 • Alkoholittomat vaihtoehdot on huomioitu tapahtumien järjestelyissä: Yhteisöllisyys ja hauskanpito ovat tapahtumien keskiössä alkoholin käytön sijaan.
 • Vastuullisuus ja yhteisöllisyys: Otetaan vastuu omista teoista ja yhteisistä tiloista sekä pidetään kollegoista huolta.

KuoLO ry:n suuriin tapahtumiin on erikseen määriteltävä kaksi tapahtumakohtaista häirintäyhdyshenkilöä, joiden yhteystiedot ilmoitetaan tapahtumaan osallistuville etukäteen. KuoLO ry suosittelee tapahtumakohtaisten häirintäyhdyshenkilöiden valintaa myös vuosikurssien ja yhdistyksen virallisten kerhojen järjestämiin suurempiin tapahtumiin. Yleisinä häirintäyhdyshenkilöinä toimivat KuoLO ry:n koulutus- ja sosiaalipoliittiset vastaavat, jotka valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Kuinka toimia ongelmatilanteissa

Epäasiallista käyttäytymistä kohdattaessa on suotavaa, että tilanteeseen osalliset ja mahdollisesti sitä sivullisina todistaneet henkilöt keskustelevat asiasta keskenään rakentavassa hengessä. Keskustelun myötä on tavallista ja hyvinkin mahdollista, että osapuolet ymmärtävät toisiaan entistä paremmin ja tilanteeseen saadaan ratkaisu. Mikäli kuitenkin koet, että tilanne ei keskustelulla ratkea, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä ensisijaisesti kyseisen tapahtuman häirintäyhdyshenkilöihin tai vaihtoehtoisesti KuoLO ry:n yleisiin häirintäyhdyshenkilöihin.

Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävät

 • Keskustelee tapahtumista osapuolten kesken yhdessä ja/tai erikseen luottamuksellisesti.
 • Auttaa tarvittaessa häirintätilanteen osapuolia hakeutumaan lisäavun piiriin.
 • On tarvittaessa ja luvan saatuaan yhteydessä KuoLOn yleisiin häirintäyhdyshenkilöihin ja/tai ISYY:n häirintäyhdyshenkilöön.
 • Mikäli asia ei ratkea, vie asian tarvittaessa KuoLO ry:n hallituksen käsiteltäväksi.

Hallituksen tehtävät

 • Keskustelee tapahtumista osapuolten kesken yhdessä ja/tai erikseen luottamuksellisesti.
 • Mikäli häirintää kokenut henkilö vaatii asian suhteen jatkotoimenpiteitä, on epäillylle järjestettävä tilaisuus tulla kuulluksi. Kuuleminen pitää järjestää suullisesti, jos epäilty näin vaatii. Ennen kuulemista epäillylle on kerrottava asian yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä ainejärjestölle on kerrottu tapahtuneen ja kenen toimesta.
 • Päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteenä tilanteissa, joissa yhdistyksen jäsenen todetaan rikkoneen tässä oppaassa mainittuja toimintaperiaatteita, on ensisijaisesti varoitus. Mikäli toiminta kyseisen jäsenen kohdalla on toistuvaa tai vakavaa, voidaan seurauksena harkita myös kieltoa osallistua yhdistyksen vastaaviin tapahtumiin sekä yhdistyksestä erottamista. KuoLO ry:n sääntöjen mukaan jäsenen erottaminen on mahdollista tilanteissa, joissa jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Yhteystiedot

 • Yksittäisten tapahtumien häirintäyhdyshenkilöt: Yhteystiedot ilmoitetaan erikseen jokaista tapahtumaa varten.
 • KuoLO ry:n yleiset häirintäyhdyshenkilöt: koposopo(ät)kuolo.fi
 • ISYY:n häirintäyhdyshenkilöt: soko(ät)isyy.fi tai koso(ät)isyy.fi